DELIRIUM WINACTIE 2024 ZOMER ACTIE

Wedstrijdreglement en bepalingen

Deze regels zijn van toepassing op de ‘DELIRIUM ZOMER ACTIE 2024” wedstrijd die georganiseerd wordt door BROUWERIJ L. HUYGHE, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle (B), Geraardsbergsesteenweg 14/B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0427402982  hierna genoemd "Delirium“.

Artikel 1 - Duur

Deze wedstrijd zal beginnen op 1 MEI 2024 en zal eindigen op 31 AUGUSTUS 2024 om 12u in België.  Dit is een tijdelijke campagne zonder aankoopverplichting.

  • De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven wordt in Artikel 5 hieronder.
  • De actie duurt de hele zomer, waarbij er per deelnemende partner 18 winnaars getrokken worden aan het einde van de actie.

Artikel 2 – Deelnemers

2.1 De wedstrijd staat open voor iedereen die ten minste 18 jaar oud is, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden.

2.2 De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) werknemers van Brouwerij L. Huyghe of bedrijven die verbonden zijn aan Brouwerij L. Huyghe en hun marketingadviseurs, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

Artikel 3 – Fraude

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Brouwerij L. Huyghe zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere Brouwerij L. Huyghe wedstrijden.

Artikel 4 – Prijzen

De deelnemers/winnaars maken kan op 1 van de volgende prijzen per deelnemende zaak:

  • 2 x Delirium badpak
  • 2 x Delirium zwembroek
  • 2 x Delirium opblaasolifant 1M
  • 10 x Delirium opblaas band
  • 1 x Delirium Sub board

4.1 De prijzen ligt vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden, Brouwerij L. Huyghe zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden.

4.2 Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs.

Artikel 5 - Wedstrijd

In totaal zullen 17 deelnemers per zaak volgens deze wedstrijdformule één van bovenstaande prijs kunnen winnen:

5.1. Deelnemers leveren een kassabon in houdende vermelding van de aankoop van minimum 1 product van het Delirium gamma. Ze noteren hierop hun naam en e-mail adres.

5.2. De selectie van de winnende inzendingen zal, in overeenstemming met dit Artikel 5, uitgevoerd worden door de uitbaters van de desbetreffende zaak, naar hun goeddunken en zonder enige verplichting om enige motivering voor te leggen aan de deelnemers wat het selectieproces of de selectiebeslissingen betreft.

5.3. Winnaars worden gecontacteerd middels een e-mail bericht

Artikel 6 – Communicatie

Er zal geen enkele communicatie zijn over de uitkomst van de wedstrijd naast de deelname zelf, noch per brief, noch per telefoon of e-mail. Brouwerij L. Huyghe behoudt zich het recht om over de wedstrijd op sociale media te posten.

Brouwerij L. Huyghe behoudt zich het recht om naar deelnemers een e-mail te sturen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Brouwerij L. Huyghe, de werknemers ervan of elke derde partij, die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

7.2 Brouwerij L. Huyghe kan nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het even welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het even welke reden.

7.3 Brouwerij L. Huyghe behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van België inclusief het vredegerecht) en zal uitsluitend door Belgisch recht geregeld worden.

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

Artikel 9 – Identificatie

De persoonlijke gegevens op het inschrijfformulier zijn doorslaggevend voor het bepalen wie de handeling van deelname heeft uitgevoerd en daarmee de legitieme winnaar is.

Artikel 10 – Bekendmaking

De winnaars worden uiterlijk vrijdag 30 OCTOBER 2024 gecontacteerd. De winnaars worden via een e-mail gecontacteerd. Ze hebben een termijn van vijf werkdagen om te reageren en akkoord te gaan met de prijs.

Artikel 11 – Bescherming van uw Persoonsgegevens

Brouwerij L. Huyghe is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en meer bepaald overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door Brouwerij L. Huyghe zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van deze wedstrijd (verwerking van de wedstrijdinschrijvingen en contactopname met de winnaars). Brouwerij L. Huyghe zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de duur noodzakelijk voor het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 weken na het einde van de wedstrijd. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, wissen of overdraagbaarheid van zijn gegevens door contact op te nemen met Brouwerij L. Huyghe. De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de behandeling, uw deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd.

De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname.

Artikel 12 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Dit wedstrijdreglement zal tevens beschikbaar zijn in de horecazaak.

Artikel 13 – Publicatie

Alle deelnemers aanvaarden en stemmen ermee in dat, als ze winnen en mits hun goedkeuring, hun naam op de Facebookpagina van Delirium, het Instagramprofiel en delirium.be zal geplaatst worden

nl
Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn.
Ik ben 18 jaar of ouder