Wedstrijdvoorwaarden STRAVA

Door deel te nemen aan deze Delirium STRAVA Challenge, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden voor deelname en verklaart u dat u aan alle onderstaande deelnamevereisten voldoet. Deze Delirium STRAVA Challenge is onderworpen aan deze voorwaarden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

ARTIKEL 1 - ORGANISATOR

1.1. De Delirium STRAVA Challenge wordt georganiseerd door Brouwerij Huyghe, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Geraarddsbergsesteenweg 14B met BTW nummer BE 0427 402 982.

1.2. Deze Delirium STRAVA Challenge verloopt via een platform van derden (STRAVA). Uw gebruik op het platform van derden is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen die zich op dergelijke site bevinden. De organisator is niet aansprakelijk en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als u zich niet houdt aan de algemene voorwaarden van het platform(en) van derden.

Artikel 2 – ACTIE

De titel van de actie is “Delirium STRAVA Challenge”.

ARTIKEL 3 - PERIODE

De actie heeft een duurtijd van 3 maanden. Start op 02 april 2024 om 9u en eindigt op 1 juli 2024 om 24u, Belgische tijdzone. Alle inzendingen moeten voor dit uiterste tijdstip door de organisator zijn ontvangen. Inzendingen die na deze periode worden ontvangen, worden automatisch gediskwalificeerd.

ARTIKEL 4 – CRITERIA VOOR DEELNAME

4.1. Om aan deze actie deel te nemen en in aanmerking te komen voor beloning, verklaart en garandeert u de onderstaande criteria te voldoen:

U bent een natuurlijke persoon die 18 jaar of ouder is op het moment van de deelname. Personen jonger dan 18 jaar mogen niet deelnemen aan deze actie of persoonlijke gegevens (alle gegevens met betrekking tot u, zoals uw contactgegevens, promotiereacties en foto's) aan de organisator verzenden of anderszins indienen. Het is vrijwillig om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. U kunt echter niet deelnemen aan de actie als u niet alle vereiste persoonlijke gegevens verstrekt.
Deelname aan deze actie is alleen mogelijk voor meerderjarige, natuurlijke inwoners van België en Nederland. De organisator is echter niet aansprakelijk in het geval de deelnemer vanwege nationale of lokale wetgeving wettelijk is verboden deel te nemen aan de actie.
Directeuren, functionarissen en werknemers van de Organisator, de moedermaatschappij en hun respectieve aangesloten bedrijven, dochterondernemingen, agenten, elk bedrijf dat betrokken is bij de 2 ontwikkeling of productie van de actie, professionele adviseurs, externe dienstverleners of met deze actie betrokken reclame- en communicatiebureaus, en directe familieleden en diegenen die in hetzelfde huishouden wonen van dergelijke personen (al dan niet wettelijk verwant) komen niet in aanmerking voor deelname aan, of het winnen van een prijs in deze actie. De organisator verifieert deze voorwaarden en raadpleegt zijn database op het moment van selectie.

4.2. De organisator accepteert geen deelnames die: (a) automatisch door de computer worden gegenereerd; en/of (b) door derden (namens u) of in bulk worden voltooid; en/of (c) onleesbaar, veranderd, gereconstrueerd, vervalst of geknoeid zijn; en/of (d) onvolledig zijn. De organisator behoudt zich het recht voor om het door u opgegeven e-mailadres te controleren, inclusief, indien nodig, elke toestemming van een voogd/ouder, om op elk gewenst moment naar eigen goeddunken bewijs van leeftijd, identiteit en / of andere verstrekte gegevens te verlangen. In het geval van een geschil worden inzendingen met een ongeldig e-mailadres of onjuiste gegevens met betrekking tot de leeftijd of woonplaats van u niet in aanmerking genomen. U mag niet deelnemen aan deze actie door het gebruik van meerdere e-mailaccounts of sociale media-accounts. Als blijkt dat u meerdere emailaccounts of sociale media-accounts heeft gebruikt om deze regel te omzeilen, worden al uw inzendingen gediskwalificeerd.

4.3. Deelname aan deze actie houdt de aanvaarding in van dit reglement.

ARTIKEL 5 – DEELNAMEREGELS

5.1. De wedstrijd wordt georganiseerd op de Facebook en Instagram bedrijfspagina's van Delirium Brewery. Om deel te nemen dient de deelnemer enkele cumulatieve voorwaarden te voldoen:

5.2. Om met succes deel te nemen aan de actie, dient u de volgend cumulatieve voorwaarden te voldoen:

Iedereen met een account op STRAVA kan deelnemen aan de ‘Delirium STRAVA Challenge’. Om kans te maken op de prijzen, moet je meerderjarig en inwoner van België of Nederland zijn. Indien u nog geen account op STRAVA hebt; ga dan naar strava.com en volg stap voor stap de gegeven instructies, inclusief het verstrekken van de gegevens die worden gevraagd om te registreren (bijv. naam en e-mailadres). Bovendien kan, als u zich registreert via social sign-in, b.v. Facebook, Twitter of Google+, aanvullende informatie (bijvoorbeeld leeftijd of locatie) aan ons worden verstrekt.
Voltooi succesvol de ‘Delirium STRAVA Challenge’ en fiets een olifant op STRAVA. Voor de fietsactiviteit bent u toegestaan gebruik te maken van een fiets, E-Bike,  handbike en/of speedpedelec. Het aantal afgelegde kilometers, de duurtijd van de fietsrit alsook de vorm van de olifant is vrij te bepalen. De olifant moet wel als dusdanig herkenbaar zijn. In geval de olifant niet als dusdanig herkenbaar is of een andere vorm is gefietst, behoudt de organisator zich het recht om de deelnemer te diskwalificeren.
Bij het sporten op de openbare weg dient u steeds de geldende wegcode te respecteren.
Deel een afbeelding van de gefietste route in de vorm van een olifant op Facebook en/of Instagram met de hashtag ‘#deliriumchallenge’ en tag Delirium Brewery (Facebook: Deliriumbrewery; Instagram: delirium_brewery).

ARTIKEL 6 – WINNAARS & PRIJZEN

6.1. Om kans te maken op één van de prijzen dient u de Delirium STRAVA Challenge succesvol te voltooien. De verdeling van de prijzen gebeurt via digitale, willekeurige trekking.

6.2. De prijzen:

1 deelnemer die de challenge heeft voltooid, wint een brouwerijbezoek met zijn/haar wielerclub (geldig voor max. 20 personen).
5 deelnemers die de challenge hebben voltooid, winnen een Delirium wielertruitje.
20 deelnemers die de challenge hebben voltooid, winnen een Delirium discovery pakket.

6.3. De winnaar verklaart door deel te nemen dat Delirium Brewery zijn/haar naam mag publiceren op de Instagram en Facebook pagina van Delirium Brewery.

6.4. De winnaars worden op de hoogte gesteld via direct message in Facebook en/of Instagram tussen 01 juli 2024 en 31 augustus 2024.

6.5. De prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar aan derden en kan niet namens u door een derde worden geclaimd. Er wordt ook geen andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

6.6. Voor zover wettelijk toegestaan, behoudt de organisator zich het recht voor om alle prijzen te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.

ARTIKEL 7 – UITSLUITING

7.1. Brouwerij Huyghe kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 5.

7.2. Als de geselecteerde winnaar van de prijs niet voldoet aan de geschiktheidscriteria, zoals vermeld in artikel 5, zal de organisator een nieuwe winnaar selecteren. Als u wordt gediskwalificeerd, is de organisator niet verplicht dit feit bekend te maken. De organisator verbindt zich ertoe de transparantie te waarborgen en het selectieproces op de juiste manier te registreren om de resultaten te kunnen -laten- verifiëren.

7.3. In het geval een winnende deelnemer wordt gediskwalificeerd, wordt de prijs verbeurd en wordt een nieuwe winnaar geselecteerd in overeenstemming met het selectieproces.

ARTIKEL 8 – EERLIJK SPEL

U garandeert dat uw deelname niet de rechten van een ander schendt of hierop inbreuk maakt en/of malware bevat. U garandeert dat uw deelname geen politieke verklaring weerspiegelt, geen inbreuk maakt op andermans privacy, intellectuele eigendomsrechten respecteert, geen andere merknamen of handelsmerken bevat anders dan die van de organisator, dit met respect voor de beperkte licentie die u hebt voor het -enige- doel van deze actie. U garandeert verder dat uw inzending geen auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat dat niet door u is gemaakt en/of waarvoor u niet de nodige rechten, toestemmingen en machtigingen hebt om die te gebruiken. U garandeert verder dat uw deelname niet aanstootgevend, onsmakelijk, gevaarlijk, ongepast, onfatsoenlijk, beledigend, obsceen, hatelijk, onrechtmatig, lasterlijk, vals of misleidend is en/of materiaal bevat dat in strijd is met is met de wetten of voorschriften in het rechtsgebied waar de inzending is gemaakt. In het geval dat deze actie wordt uitgevoerd via een of meer platform(en) van derden, garandeert en verklaart u dat uw inzending geen inbreuk maakt op de voorwaarden van deze platform (en) van derden.

ARTIKEL 9 - OVERMACHT

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Brouwerij Huyghe de voortzetting of het evenwicht van deze actie verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Brouwerij Huyghe ontlast van iedere verbintenis.

ARTIKEL 10 - WIJZIGING VAN DE WEDSTRIJD

De organisator van de actie behoudt zich het recht voor de actie of het verloop ervan aan te passen, beëindigen, wijzigen of verlengen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit recht- vaardigen. Dit voor zover wettelijk toegestaan en zonder uw wettelijke rechten aan te tasten. De organisator is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig soort verlies of schade -ongeacht de omvang- die u of een derde (direct of indirect) kan veroorzaken. U dient onze website regelmatig te raadplegen voor wijzigingen die van toepassing zijn vanaf de datum waarop ze zijn geüpload.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten zijn wil om, de actie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 12 – TOEKENNING VAN RECHTEN

12.1. U kunt het materiaal in verband met de actie, indien van toepassing, via sociale media delen met de organisator (gezamenlijk "deelnamemateriaal"). Deelnamemateriaal kan uw afbeelding, foto, verklaringen, biografische informatie, uitvoeringen, naam en gelijkenis en andere door gebruikers gegenereerde inhoud bevatten.

12.2 U wijst voor zover mogelijk en in de breedst mogelijke zin de organisator alle rechten voor uw deelname aan deze actie toe binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving en de deelnamematerialen. Voor zover rechten niet kunnen worden toegewezen, verleent u de organisator een wereldwijde, onbeperkte, exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie voor het gebruik van het deelnamemateriaal voor deze actie, inclusief maar niet beperkt tot de weergave op alle websites van organisator en gelieerde ondernemingen, inclusief sociale media-websites. Geen enkele vertrouwelijkheid met betrekking tot deelnamematerialen wordt door de organisator gegarandeerd. U garandeert dat enige licentie en alle deelnamemateriaal die u indient, verstuurt, uitwisselt of beschikbaar stelt op sociale media, uitsluitend door u worden gegenereerd, beheerd en niet door de organisator. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om eventuele intellectuele eigendomsrechten die u heeft op uw deelnamemateriaal te controleren en te beschermen, en de organisator aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. U erkent uitdrukkelijk dat u en elke persoon die in het door u ingebrachte materiaal verschijnt, het recht heeft om het gebruik van het ingebrachte materiaal voor marketingmateriaal te weigeren.

12.3 U verklaart en garandeert dat alle noodzakelijke rechten, toestemmingen, instemmingen en afstandsverklaringen voor morele rechten naar behoren en effectief zijn verkregen van elke uitvoerder, bijdrager of andere persoon die betrokken is bij het deelnamemateriaal of rechten, diensten of faciliteiten in verband hiermee.

12.4. De organisator behoudt het recht om het ontvangen deelnamemateriaal te gebruiken voor marketingdoeleinden.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de organisator, zijn werknemers, agenten of distributeurs in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk om de ontvanger van de prijs te compenseren of om enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als een resultaat van deelname aan de actie, evenals het innen van de prijs. Elke beperking van aansprakelijkheid is uitgesloten voor fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed.

13.2. De organisator is niet aansprakelijk voor late, verloren, vertraagde, beschadigde, verkeerd geadresseerde, onverwerkbare, onvolledige, onleesbare of onbegrijpelijke inzendingen en deelnames. De organisator is evenmin aansprakelijk voor storingen in telefoon-, elektronisch-, hardware- of softwareprogramma’s, netwerk-, internet- of computerstoringen, Malware, vertragingen of moeilijkheden waardoor deelname wordt gehinderd. Aansprakelijkheid bestaat evenmin voor fouten bij verzending en ontvangst van prijzen, kennisgeving over -mislukte- leveringen, enig verlies geleden door iemand die deelneemt aan of probeert deel te nemen aan de actie, ongeacht of de inzending verloren is gegaan, niet is ingediend, verkeerd is verwerkt of niet wint.

13.3. Er is geen wettelijk recht tot deelname aan deze actie. De organisator is niet verantwoordelijk als u om welke reden dan ook niet kunt deelnemen aan de actie.

13.4. De organisator is niet aansprakelijk als u zichzelf of anderen verwondt tijdens het uitvoeren van acties met betrekking tot deze actie. U verklaart dat er geen omstandigheden zijn die u beletten veilig deel te nemen aan de actie. U verklaart eveneens dat u geen risico vormt voor anderen als u deelneemt aan de actie. U verklaart eveneens dat het u om welke reden dan ook niet is verboden om deel te nemen aan de actie.

13.5. In geen geval is de organisator verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen die -direct of indirect-, voortvloeien uit of veroorzaakt worden door omstandigheden of krachten buiten zijn redelijke controle. Dit inclusief maar niet beperkt tot stakingen, werkonderbrekingen, besmettelijke ziekten, ongevallen of overmacht, en onderbrekingen, verlies of storingen van hulpprogramma's, communicatie of computer- (software- of hardware) diensten, wanneer deze omstandigheden een onaanvaardbaar risico of situatie van overmacht vormen zoals gedefinieerd onder de toepasselijke lokale wetgeving.

13.6. Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, zijn er geen voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van toepassing op de actie en worden alle prijzen toegekend "zoals ze zijn" . Dit zonder enige vorm van -expliciet of impliciete- garantie, (inclusief, zonder beperking, veronderstelde garantie van voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel).

ARTIKEL 14 - EVENTUELE KLACHTEN

14.1. Het deelnemen aan deze actie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

14.2. Elke klacht in verband met deze actie moet schriftelijk worden verstuurd binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Brouwerij Huyghe. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

14.3. Als enige bepaling van de voorwaarden ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van de voorwaarden hierdoor niet worden beïnvloed of aangetast.

14.4. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brugse rechtbanken.

nl
Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn.
Ik ben 18 jaar of ouder